۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

فریادآشفته
در دلم گوید سروش پاک
می آید بهاران زود
می شکوفد خاک
سر برون آرد گیاه از آ ن
می شود صحرا به صدها رنگ
قمری می نوازد چنگ
بر زبان آرند بلبلها
گونه گون آهنگ
من چنین گفتم چنین گویم
"چهل سرباز" بر خیزید از خواب
زین همه سرما و سوزو برف وباران زمستان من ندارم تاب
دریابید آواز من آشفته ی خاطر پریشان را
چند باید خفت دیگر
پس چه هنگام است بیداری؟
برخیزید زین بستر
هم کمند خویش بگشایید
بر فراز بام ایران گام بگذارید
هم درفش کاویانی را
بر بلندای سرای شهر ایران راست بفرازید
آتش پاک خرمندی و رادی را
روشنایی درستی را
اندر آتش دان این آتشگه ویران
از ستمهای کشانی و فرنگ و روم و تازی مرد
افروزید
...
از مجموعه فریاد پریشانی-رضا قدسی(م.کیخسرو)


۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

۱۳۸۷ مهر ۲۱, یکشنبه


سیب طالقان

۱۳۸۷ مهر ۱۸, پنجشنبه

وچان بیان بشیم کوک اشکار
نکاس بته